6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında işbu Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu (“Form”), veri sahibi için Kanun’un 11. maddesinde yer verilmiş aşağıdaki haklarını kullanması amacıyla oluşturulmuştur.

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, f. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde; kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, g. “e” ve “f” maddelerinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i. Kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

KVKK’nın 13. maddesinin 1.fıkrası uyarınca; Veri Sorumlusu olan Şirketimize yukarıda belirtilen bu haklara ilişkin yapılacak başvuruların aşağıdaki yöntemlerden biri ile tarafımıza iletilmesi gerekmektedir:

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Dikkat Edilecekler
Kimlik tespitini sağlayacak bir belge ile ıslak imzalı başvuru formunun elden bizzat teslimi yolu ile Pınartepe Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:4/1 34528 Büyükçekmece-İstanbul Gönderinin üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılması rica olunur.
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine güvenli elektronik imza, mobil imza kanalı ile yelteneke@hs03.kep.tr E-mail Konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılması rica olunur.
İlgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kanalıyla info@yelteneke.com.tr E-mail Konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılması rica olunur.

Talebiniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. İşlemin YEL TENEKE için ayrıca bir maliyet oluşturması halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Yanıtlarımız KVKK’nın 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.


1. Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri:

Adı Soyadı:                                                                                                        
T.C. Kimlik No:                                                                                                        
Telefon No:                                                                                                        
E-Posta Adresi:                                                                                                        
Tebligat Adresi:                                                                                                        

2. Şirketimiz ile Olan İlişkiniz:

( ) Çalışan Çalıştığınız Dönem ve Biriminiz:
( ) Çalışan Adayı Başvuru Tarihi/Başvuru Yapılan Birim:
( ) Hizmet/Ürün Alıcısı Satış Faturası Bilgileriniz:
( ) Tedarikçi/Hizmet Veren Şirket adı ve Unvanınız:
( ) Potansiyel Hizmet/Ürün Alıcısı Şirket adı ve Unvanınız:
( ) Ziyaretçi Ziyaret Zamanınız ve Görüştüğünüz Birim:
( ) Diğer Açıklayınız:

3. Lütfen KVKK Kapsamındaki Talebinizi Detaylı Olarak Belirtiniz:


4. Lütfen Başvurunuza Vereceğimiz Yanıtın Tarafınıza Bildirilme Yöntemini Seçiniz:

( ) İşbu Form’da belirttiğim tebligat adresime gönderilmesini istiyorum.

( ) İşbu Form’da belirttiğim e-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

( ) KEP adresime gönderilmesini istiyorum.

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak (Kimlik, ehliyet gibi.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi) Adı/Soyadı:

Başvuru Tarihi:

İmza:

Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu'nu indirmek için lütfen tıklayınız.