Yel Teneke Kutu Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gizlilik Politikası

Kişisel verilerinizin YEL TENEKE KUTU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (YEL TENEKE veya biz) tarafından web sitesi aracılığı ile toplanması, saklanması, aktarılması veya kişisel verilerinizin herhangi bir şekilde işlenmesinde çerçeve nitelikteki işbu Gizlilik Politikası uygulanır.

Kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine önem veriyoruz. Kişisel verileriniz YEL TENEKE tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve hukuki dayanağını ondan alan ikincil mevzuat ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Bundan böyle “KVK Kurulu” olarak anılacaktır.) kararları (Hepsi birlikte bundan sonra “Veri Koruma Mevzuatı” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun biçimde işlenmektedir.


1. Toplanabilecek Veriler

YEL TENEKE, web sitesi üzerinde siz değerli kullanıcıların web sitesine erişimi ve yapacağınız işlemlere bağlı olarak;

● Ad/Soyadı gibi kimlik bilgileriniz,
● İletişim bilgileriniz,
● Talep ve teklif işlemlerine ilişkin bilgileriniz, de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere

İşbu web sitesi aracılığıyla tarafınıza sunulan hizmetlerin ifa edilmesi için gerekli olabilecek ve Veri Koruma Mevzuatı uyarınca kişisel veri sayılan sair bilgileri, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda (Politika) açıkça belirtilen amaçlar için toplayabilecek ve işleyebilecektir.

Tarafınızca paylaşılan 3. kişilere ait kişisel veriler bakımından (örneğin bir aile üyesi veya bir müşteri) aşağıdakileri sağlamak ve doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır:

● İlgili bireye YEL TENEKE’nin kim olduğunu ve kişisel bilgileri nasıl kullandığını iletmek (işbu Gizlilik Politikası’nda belirtildiği şekilde)

● İlgili bireyin kişisel verilerini (özel nitelikli kişisel veriler dahil) bizlere sağlamak ve bizim bu kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen şekilde işlememiz için ilgili bireyin iznini almış olmak.


2. Çerez Kullanımı

Web sitemizde Google Inc. ("Google") firmasına ait bir hizmet olan Google Analytics hizmeti kullanılmaktadır. Web sitemizde Google Analytics kullanılması, yayınladığımız çerezlere bağlı olarak web sitelerimizdeki ziyaret geçmişinin Google tarafından toplanmasına, kaydedilmesine ve analiz edilmesine olanak tanır. Bu analizin sonuçlarını Google'dan alırız ve böylece web sitemize yaptığınız ziyaretlerin niteliğini daha iyi anlarız. Bu bilgiler, Google'ın gizlilik politikasına göre de yönetilir.

Tarayıcının "eklenti" ayarlarında Google Analytics'i devre dışı bırakarak Google Analytics aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz müşteri bilgilerini toplama faaliyetini durdurabilirsiniz. Google'ın Kapsam Dışında Kalma sayfasında bulunan Google Analytics kapsamı dışında kalma eklentisini indirip yüklemek suretiyle tarayıcınızın eklenti ayarlarında değişiklik yaparak Google Analytics kapsamı dışına çıkabilirsiniz. Google Analytics kapsamı dışına çıkarsanız Google Analytics ziyaret ettiğiniz diğer web sitelerinde de devre dışı kalır. Ancak tarayıcıdaki eklentiyi yeniden ayarlayarak Google Analytics'i tekrar etkinleştirebilirsiniz. Google Analytics hizmet şartlarının açıklaması için lütfen Google Analytics sitesini, Google'ın gizlilik politikasının açıklaması için Google'ın sitesini ziyaret edin.


Verilerin Toplanma Amacı

YEL TENEKE, web sitesi aracılığıyla toplanan kişisel verilerinizi web sitesinden faydalanabilmeniz, sunduğumuz hizmetlerin iyileştirilmesi, hizmetlerimizin geliştirilmesi, yeni hizmetlerin tanıtımı ve bilgilendirilmesi, bu kapsamda sizlere gerekli bilgilendirilmelerin yapılması, sizler ile temas kurulması ve sunduğumuz hizmetlerin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amaçlarıyla işleyebilir.

Söz konusu kişisel verileriniz YEL TENEKE raporlama ve iş geliştirme faaliyetleri kapsamında işlenebilecek, kimliğiniz ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında bulunma amacıyla da kullanılabilecektir.

YEL TENEKE ayrıca, KVKK’nın 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verilerinizi ayrıca rızanızı almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu istisnalar aşağıda belirtilmiştir:

● Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

● Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

● İlgili kişi ile YEL TENEKE arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

● YEL TENEKE’nin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemesinin zorunlu olması,

● Kişisel verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

● Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

● İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, YEL TENEKE’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Bu bilgilerin hangi amaçlarla toplandığı ve ne şekilde kullanacağımız konusunda mevzuatın gerekli kılması halinde ilgili hizmet kapsamında daha net bir biçimde bilgilendirilirsiniz.

Kişisel verilerinizi, web sitesi kullanımınızı, tercihlerinizi ve ilgi alanlarını analiz etmek gibi araştırma ve istatistiksel amaçlar için kullanılabilir.

Kanun gereği, bildirim veya açık rıza gerekmeksizin, suç ve dolandırıcılığı önlemek ve YEL TENEKE’nin mevzuata uyumluluğunu denetlemek ve/veya sağlamak amacıyla kişisel verilerinizi kullanabiliriz.

Kanun gereği, bildirim veya açık rıza gerekmeksizin, resmi makamlarla (T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı vb.) kişisel verilerinizi paylaşabiliriz.

Aşağıdaki durumlardan birinin varlığı halinde kişisel verileriniz açıklanabilir:

● Mevzuat gereği;

● Çalışanlarımızın, kamunun veya YEL TENEKE’nin güvenliğini sağlamak amacıyla;

● Adli kovuşturma, mahkeme ilamı veya bir yasal süreci yerine getirmek amacıyla;

Faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla (örneğin bilgi sistemleri yönetimi ve depolanması, veri analizi vb. konularda destek almak) kişisel verilerinizi, üçüncü kişi hizmet sağlayıcılarımıza aktarabiliriz.


3. Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Bize sağladığınız kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem veriyoruz. Bu doğrultuda, kişisel verilerinizi yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri almaktayız.

Lütfen internet üzerinden gerçekleştirilen iletişimlerin (e-posta gibi), şifrelenmiş olmadığı sürece, güvenli olmadığını da unutmayınız. Web sitesinin başka web sitelerine linkler içermesi halinde bu diğer web sitelerinin farklı veri işleme politikaları olabileceğini hatırlatırız. Herhangi bir kişisel verinizi iletmeden önce lütfen bu web sitelerinin gizlilik politikalarını dikkatle okuyunuz.


4. Kişisel Verilere İlişkin Haklar

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz. KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen herkes YEL TENEKE’ye başvurarak kendisi ile ilgili aşağıda yer alan konularla ilgili taleplerde bulunabilir:

● Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

● Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

● Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

● Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

● Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

● Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

● İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

● Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Verisi, veri sorumlusu YEL TENEKE’nin talimatları uyarınca işlenen her ilgili kişi KVK Kanunu’nun 11.maddesi kapsamındaki haklarını kullanmak amacıyla KVK Kanunu’nun 13.maddesi uyarınca veri sorumlusuna başvuruda bulunma hakkına sahiptir. Veri sorumlusu YEL TENEKE, bu başvuruyu en geç 30 (otuz) gün içerisinde kabul veya gerekçesini açıklamak kaydıyla reddetmek zorundadır. Ancak bu başvurunun usulüne uygun bir başvuru olarak kabul edilebilmesi için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Tebliği’nde düzenlenen unsurların tamamını karşılaması gerekmektedir.

Herhangi bir ilgili kişinin başvurusunun geçerli bir başvuru olarak kabul görmesi için;

● İlgili kişinin bizzat kendisi tarafından kimlik ibraz etmek suretiyle Türkçe dilinde, yazılı olarak veya

● Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da

● İlgili kişi tarafından YEL TENEKE’ye daha önce bildirilen ve YEL TENEKE’nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya

Yine bir başvurunun usulüne uygun bir başvuru olarak kabul edilip değerlendirilmesi için içerisinde aşağıdaki hususların hepsinin yer alması gerekmektedir.

● İlgili kişinin adı, soyadı ve başvuru yazılı ise ıslak imzası,

● Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

● Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

● Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

● İlgili kişiye ait talebin konusu.

KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklarınızı kullanmak için; başvurunuzu buradan ulaşabileceğiniz Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak veya Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:4 Büyükçekmece– İstanbul adresine bizzat teslim edebilir veya (KEP) Kayıtlı Elektronik Posta yelteneke@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kanalıyla iletebilirsiniz. Talebiniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. İşlemin YEL TENEKE için ayrıca bir maliyet oluşturması halinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen ücret tarafınızdan talep edilebilecektir. Talebin reddedilmesi halinde, red nedenleri veri sahibine yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.


Kişisel Verilerin Saklama Süresi

YEL TENEKE, Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verileri, sunduğu hizmetlerin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre boyunca saklayacaktır.

Buna ek olarak, YEL TENEKE, web sitesi kullanıcıları ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.


Gizlilik Politikası’nda Değişiklik Yapılması

Gizlilik Politikası gerekli görülmesi halinde değiştirilebilir. Gizlilik Politikası güncellendiğinde web sitemizde duyurulacaktır.


Bizimle İletişime Geçin

Bu gizlilik politikası ile ilgili herhangi bir sorunuz, yorumunuz ya da talebiniz olması durumunda bize aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:

● E-posta: info@yelteneke.com.tr

● İletişim Adresi: Pınartepe Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:4 Büyükçekmece/İstanbul

● Telefon Numarası: +90 212 872 11 66