Yel Teneke Kutu Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Aydınlatma Metni

YEL TENEKE KUTU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. olarak (“YEL TENEKE” veya “Şirket”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda bünyemizde barındırdığımız her türlü kişisel veri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır. Bu sorumluluğumuz kapsamında KVKK’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizi (“kişisel veri”) aşağıda açıklandığı surette ve mevzuatta yer alan sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. İşbu Aydınlatma Metninde kullanılan kişisel veri, özel nitelikli kişisel veri, veri işleme, ilgili kişi ve veri sorumlusu kavramları KVKK’da yapılan tanımlara istinaden kullanılmıştır.

İşbu aydınlatma metni Şirketimiz tarafından toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak KVKK kapsamında Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi doğrultusunda potansiyel ürün ve/veya hizmet alıcılarının, ürün ve hizmet alıcılarının, tedarikçiler, tedarikçi çalışanları ve yetkililerinin, sözleşmeye dayalı çalışma yapılan müşavirler, hukuk danışmanlarının, ziyaretçilerin, sözleşme ve iş ilişkisi kapsamında kişisel verileri işlenen diğer üçüncü şahısların, Şirket hissedarları ve yetkililerimizin ve verisi işlenen diğer üçüncü şahısların bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Çalışan, stajyer ve çalışan adaylarımızla ilgili bilgilendirmeler için ayrı Aydınlatma Metinleri uygulamaya alınmıştır.


1. Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz; Veri Sorumlusu olarak YEL TENEKE tarafından KVKK uyarınca aşağıda açıklandığı şekilde yasal mevzuat kapsamında öngörülen sınırlar çerçevesinde işlenebilecektir.


2. Kişisel Veri Kategorileri ve İşlenme ve Aktarılma Amaçları

Aşağıda kategorize edilmiş olan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında, YEL TENEKE tarafından aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir. Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, KVKK kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak Şirket tarafından açık rızanız temin edilmektedir.

a. YEL TENEKE tarafından KVKK kapsamında işlenen kişisel veri kategorileri aşağıda yer almaktadır;

Kimlik Verisi: Ad, soyadı, doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, cinsiyet, medeni durumu, milliyeti, TC kimlik kartı üzerindeki bilgileri (TCKN, seri no, cüzdan numarası ile sıra no, cilt no, kayıt no, nüfusa kayıtlı olunan il/ilçe/köy/mahalle, verildiği yer, veriliş sebebi, veriliş tarihi, mensup olunan din bilgisi), vergi numarası, imza bilgisi vb. bilgiler.
İletişim Verisi: Adres bilgisi, telefon numarası, e-posta adresi, cep telefonu numarası, kurumsal e-posta adresi, kep adresi, şirket içi iletişim bilgileri, dahili telefon numarası, faks numarası vb. bilgiler.
Müşteri İşlem: Fatura düzenlenebilmesi amacıyla kimlik ve fatura bilgileri (TC kimlik numarası, vergi numarası, şahıs şirketi bilgileri), sipariş talep formu, satış teklif formu, malzeme talep formu, tedarikçi denetim soru listesi vb. bilgiler.
Hukuki İşlem: Vekaletname, hukuki alacak ve haklarının tespiti, takibi ve borçlarının ifası ile kanuni yükümlülükler kapsamında işlenen veriler.
Finans: Her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgisi, finansal profil-performans bilgileri, malvarlığı verisi, gelir bilgisi gibi veriler, bilanço bilgileri.
Fiziksel Mekan Güvenliği: Kamera kayıtları vb.
Görsel ve İşitsel Veri: Fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç), Ses kayıtları.
Pazarlama: Alışveriş geçmişi bilgileri, Ürün ve hizmetlerimizin kişisel veri sahibinin ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilerek pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler vb.
Risk Yönetimi: Ticari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler.
Talep/Şikayet Yönetimi: Şirket’e yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler.

b. KVKK kapsamında işlenen kişisel verilerinizin işlenme ve aktarılma amaçları aşağıda sıralanmıştır:

Mal ve hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, Mal ve hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, Mal ve hizmet pazarlama ve satış süreçlerinin yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, hukuki işlerin takibi ve yürütülmesi, Talep ve şikayetlerin yönetimi, Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, Saklama ve Arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, Yönetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, Tedarikçilerle ve danışmanlarla olan ilişkilerin ve tedarik zinciri süreçlerinin yönetimi ve icrası, Lojistik faaliyetlerin yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, muhasebe kaydı ve cari kart açılması ve Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, ücret politikasının yürütülmesi, yatırım süreçlerinin yürütülmesi, Fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması, acil durum süreçlerinin yürütülmesi, Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına karşı diğer hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, YEL TENEKE’nin yürüttüğü faaliyetlerin mevzuata ve YEL TENEKE politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin YEL TENEKE tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiye; “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda (Politika) yer verilmiştir. Bu Politika, YEL TENEKE resmi web sitesinde yayımlanmıştır.


3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, yukarıda madde 2.b’de belirtilen aktarma amaçları yanında ayrıca aşağıda belirtilen amaçlarla KVKK 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları ile Politika çerçevesinde sınırlı olarak ve kanunlarda öngörülmesi halinde ilgili mevzuat gereği resmi makamlara, yetkili kamu kurumlarına, (Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, her türlü yargı makamı, İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı vb.), gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine, sözleşmeye dayalı iş ilişkisinde olduğumuz avukatlar, vergi ve finans danışmanları da dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere, tedarikçilere, tedarikçi çalışanı ve yetkilisine ve Şirket hissedar ve yetkililerine aktarılabilmektedir. Buna göre:

- İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Şirket’in ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması, en üst düzeyde yönetim ve denetimin sağlanması amaçlarıyla şirket hissedar ve yetkililerine,

- Fiziksel Güvenliğin Sağlanması ve İşyeri Güvenliği amacıyla giriş-çıkışların denetlenmesi için işyeri bina/ofis güvenlik birimine,

- Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi amacıyla Adli ve İdari Mercii Kararlarının yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde mahkemeler ve ilgili kurumlara ve Şirketin hukuki danışmanlarına aktarılabilmektedir.

Yel Teneke olarak kişisel verilerinizi yurt dışına aktarmamaktayız.


4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz sizden, YEL TENEKE ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle sizlerle faaliyetlerimizi yürütmek noktasında; meşru menfaat gereği bizzat talep ettiğimiz bilgiler, iş ilişkisi kapsamında bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, tedarikçi sözleşmesi, satış teklif ve malzeme talep formları, fatura bilgileri, web sitemiz üzerinden yapılmış olan başvurular, talepler, elektronik e-posta adresleri üzerinden yürütülen yazışmalar, kargo gönderileri, tedarikçi denetim formları, hukuki tebligatlar, KVKK Mad.11 kapsamında Şirketimize yapılan başvurular da dahil her türlü iletişim kanalları ile, satış işlemlerinin yürütülmesi, sipariş girişi, nakliye işlemleri, satış destek işlemleri, (irsaliye, fatura düzenleme, iade faturası kabulü), muhasebe işlemleri, ürün şikayetleri/iade işlemleri, teknik servis, gelen talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi, satın alma işlemleri, kargo gönderileri, eğitim, seminer, fuar ve sözlü olarak aktardığınız bilgilendirme ile elektronik ve fiziksel ortamlarda toplanmakta olup yasal süreler ve işin gerektirdiği şartlar kapsamında saklanmaktadır.

YEL TENEKE, kişisel verilerinizi Politika’da belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir. Kişisel verileriniz KVKK’nın 5. Maddesi kapsamında belirtilen (Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması) hukuki sebepler ile gerektiğinde açık rıza hükmüne dayanarak toplanmakta ve işlenmektedir.


5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları ve Başvuru Şekli

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda kişisel veri sahibine yol göstermektedir.

Kişisel veri sahipleri, KVKK madde 11 kapsamında, Şirketimize başvurarak;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talepetme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde; kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, “e” ve “f” maddelerinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı olarak işlenmesisebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklarınızı kullanmak için; başvurunuzu www.yelteneke.com.tr adresinden ulaşabileceğiniz Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:4 Büyükçekmece – İstanbul adresine bizzat teslim edebilir veya (KEP) Kayıtlı Elektronik Posta yelteneke@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kanalıyla iletebilirsiniz. Talebiniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. İşlemin YEL TENEKE için ayrıca bir maliyet oluşturması halinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen ücret tarafınızdan talep edilebilecektir. Talebin reddedilmesi halinde, red nedenleri veri sahibine yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.